Project omschrijving

SUEZ Transport

SUEZ  Transport is een full-service dienstverlener in het vervoer van alle bulkstromen afval/grondstoffen en biedt de best mogelijke  transportoplossing binnen de diverse vervoersmodaliteiten op basis van eerlijkheid, respect voor mens, samenleving en milieu. Respect voor milieu en veiligheid staat bij ons centraal, terwijl we voortdurend werken aan het tot stand brengen van kringlopen. Daarbij willen we soms leidend zijn in een regisserende rol, en kiezen we in andere gevallen voor een initierende, faciliterende of ondersteunende rol.

Wij werken voor:

Onze klanten zijn, Overheid NV, Afvalbedrijven en grote industriëlen waar meer dan 250 ton afval/grondstoffen  per week vrij komt.

Onze doelgroep zijn bedrijven en overheidsinstanties welke betrokken zijn bij het schoon en veilig houden van leef- en werkomgevingen, keuzes maken op basis van kwaliteit en in samenwerking  werken aan het verbeteren van onze processen maar ook die van de opdrachtgever.

Kies voor Suez

Ons uitgangspunt is dat onze onderneming een organisatie vormt van individuele professionals. Ieders inzet en bijdrage is van belang. Daarbij hechten we zeer aan de houding die we hebben ten opzichte van elkaar, ons werk, onze opdrachtgevers en andere stakeholders, en aan de uitdagingen in de samenleving.

We zijn daarom gedreven als maatschappelijke verantwoorde onderneming en de betekenis die wij willen hebben in het kader van de grondstoffenrevolutie. We zetten ons in om onze kwaliteitsbelofte naar opdrachtgevers en anderen waar te maken. Door concrete resultaten te boeken, enthousiasmeren we en werven we medestanders.

We durven te vernieuwen, omdat innovatie dringend en noodzakelijk is om meer grondstoffen terug te winnen. Maar onze ‘durf’ gaat verder. We zijn kritisch op onze eigen aanpak en processen, kijken altijd of het beter kan, pakken kansen en zijn bereid om keuzes te maken voor duurzaam rendement (in plaats van louter financieel rendement).

We durven ons ook open en kwetsbaar op te stellen. Zo staan we open voor suggesties, ideeën, en nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. En willen we vooral verbinden om in samenwerking meer kansen te creëren en sneller vooruitgang te boeken. In plaats van alleen te opereren, gaan we open, loyaal en transparant de verbinding met klanten, concullega’s, partners en allerlei andere partijen aan.

Zo kunt u ons kennen

Als ketenregisseur van afvalstromen willen we betrokken zijn in de gehele keten van productie en consumptie. We hebben niet de ambitie op elke schakel een eigen positie te hebben, maar streven naar co-creatie, liefst vanuit een regisserende, maar eventueel ook vanuit een initiërende of faciliterende rol.

In essentie beginnen we bij preventie. Met opdrachtgevers kijken we naar hun productieprocessen en adviseren over hoe ze afval kunnen  beperken (of zelfs voorkomen). We dragen zorg voor veilige en efficiënte inzameling. Naast afvalreductie delen we met klanten steeds vaker de gezamenlijke ambitie om grondstoffen terug te winnen, of idealiter: grondstoffen opnieuw toe te passen (in hun eigen processen, of die van anderen). Als het gaat om het toepassen van (secundaire) grondstoffen, kijken we naar bewerking om te kunnen hergebruiken en naar het maken van nieuwe producten. Zo ontwikkelt SUEZ zich naar producent en leverancier van grond- en hulpstoffen.

Wij adverteren middels media Radio, TV, Kranten, maar met name via onze werknemers zij zijn onze verkopers.

Wij werken o.a. voor:

  • HKS Metals
  • Indaver
  • Cyclus NV
  • DOW Chemicals
  • Schiphol
  • Mc Donalds
  • Enexis
  • BP Raffinaderij

Toekomst

Onze ambitie is gelijktijdig ook onze belofte aan onze opdrachtgevers, aan onze partners, aan onze toeleveranciers, aan overheid en samenleving, en vanzelfsprekend aan onze medewerkers. Die belofte vullen we in aan de hand van 3 C’s; concreet, circulair en door middel van co-creatie. (Deze 3 C’s zijn visueel weergegeven in ons logo.)

Circulair

We werken en ondernemen, vanuit de principes van de circulaire economie
SUEZ bevindt zich in het hart van de grondstoffenevolutie, of anders gezegd: op de rotonde van de circulaire economie. We streven er naar grondstoffen uit afval terug te winnen, en hiermee te besparen op de inzet van natuurlijke hulpbronnen. We vervullen hierbij een voorlopersrol in de ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie.

Co-creatie

We verbinden de partijen die een bijdrage leveren aan het veilig stellen van de natuurlijke grondstoffen
Het is urgent dat de grondstoffen-evolutie een grondstoffen-revolutie wordt. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we echt samen doen. En dat vraagt om partnerships, en daarvoor de bereidheid en de openheid om ideeën, kansen, werk en opbrengsten te delen. Zo willen we andere partijen betrekken en stimuleren om gezamenlijk meer energie, tijd en geld te investeren in duurzaam grondstoffenmanagement.

Concreet

Onze acties om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen, zijn tastbaar; we leveren concrete resultaten
Vooruitdenken is nodig. Werken aan de oplossingen van morgen ook. Maar SUEZ wil ook – op basis van partnerships – concrete, tastbare en innovatieve oplossingen creëren die daadwerkelijk nu (snel) toegevoegde waarde bieden.